เงินเยียวยา ตามมาตรการรัฐ ในรอบการระบาดของโควิดครั้งที่ 2 มีอะไรบ้าง

ความจริงแล้ว เงินเยียวยา มาใช่มีแต่การแจกเงินเท่านั้น มีในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนค่าสาธารณูปโภค การให้กู้เงิน พักชำระหนี้ และ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินในการจับจ่ายซื้อของด้วย งั้นเรามาดูกันว่า มีอะไรบ้าง

เงินเยียวยา ตามมาตรการของรัฐที่ช่วยเหลือประชาชน ในการระบาดของโควิดครั้งที่ 2 มีดังนี้

1. ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

 • การลดค่าไฟให้ 2 เดือน ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 64 หากบ้านของคุณติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และ ใช้ไฟไม่เกิน 150หน่วย/เดือน จะได้ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย และหากใครใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน จะได้รับส่วนลดค่าไฟในส่วนของหน่วยการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้น โดยใช้บิลค่าไฟเดือน ธ.ค. 63 เป็นฐานในการคำนวณส่วนลด สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก แต่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จะให้ค่าไฟฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย
 • ลดค่าน้ำประปา 10% ในส่วนของบ้านที่อยู่อาศัย และ กิจการขนาดเล็ก ไม่นับรวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในช่วงเดือนก.พ.-มี.ค. 64
 • เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนให้คนอยู่บ้านกันมากขึ้น
เช็ค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. มาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบธุรกิจ และ ประชาชน หรือโครงการเงินกู้

 • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสิน จะมี -โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโควิด-19 – โครงการสินเชื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท  -โครงการสินเชื่อออมสิน SMEs วงเงิน 10,000 ล้านบาท รวมถึง สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ
 • สินเชื่อ Extra Cash โดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท 
 • บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเปราะบาง กลุ่มทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย 
 • สินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยธนาคารส่งเสริมการส่งออกและการนำเข้า เป็นสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 • โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564 อันนี้มีหลายมาตรการมาก ทั้งให้พักหนี้ ลดดอกเบี้ย หรือให้เงินกู้

3. เงินเยียวยา จากโครงการรัฐบาล

 • โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ให้ผู้ใช้สิทธิ์จองที่พักได้ในช่วง มกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2564 เลื่อนการเดินทางได้ถึงเมษายน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนอกจากนี้ยังมีโครงการคนละครึ่งที่เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ มีเราชนะ จ่าย เงินเยียวยารายละ 3,500 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน ให้กับผู้ที่ทำอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ และ เกษตรกร และโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม รวมทั้ง การขยายระยะเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4. มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน

 • ลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม ทั้งลูกจ้างและนายจ้าง เหลือ 3% ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64
 • ชดเชยกรณีว่างงานโดยกองทุนประกันสังคม ถูกเลิกจ้าง ได้เงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน ว่างงานจากการลาออก ได้เงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน
เงินเยียวยา

ทั้งหมดนี้ คือ เรื่องของ เงินเยียวยา ที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชน ซึ่งคุณสามารถดูได้ว่า คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนไหนได้บ้าง

เงินเยียวยา จากเราชนะ มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

เงินเยียวยา จากเราชนะ เป็นเงินที่รัฐบาลไทยได้มอบให้กับประชาชนครอบคลุมไปทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น อาชีพอิสระ ชาวไร่ชาวสวน และอื่น ๆ เมื่อต้นปี 64 ทราบกันอยู่แล้วว่าโควิด-19 กลับมาระลอกใหม่ที่รุนแรงมากกว่าเดิม และในตอนนี้ระลอก 3 ได้กลับมาอีกแล้วโดยมีความรุนแรงมากกว่าระลอกก่อน ๆ เป็นอย่างมาก จึงทำให้ต้องมีเงินเยียวยา ในการบรรเทาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังตกทุกข์ลำบาก จากไวรัสที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 100 ปี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับ เงินเยียวยา เป็นเงินที่มาจากความห่วงใยของคณะรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้รัฐบาลนำเงินมาเยียวยาแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเงินเยียวยาในครั้งนี้จะมอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยจะมอบเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นจำนวน 3500 บาทในเวลา 2 เดือน รวมแล้วจะได้รวมกันทั้งหมด 7000 บาทกันทุกคน สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบในระลอกนี้ โดยเงินเยียวยานั้น เป็นการเยียวยาพี่น้องประชาชนทุกคนภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า เราชนะ การได้เงินเยียวยาจากเราชนะ มีความเป็นไปได้สูงที่ทุกคนที่ได้รับกระทบจากโควิด -19 จนในปัจจุบันนี้คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากตรงนี้ ได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และในทุกวันนี้อาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ ก็ต้องรอต่อไป แล้วจะได้เงินจำนวน 7000 บาทสู่บัญชีท่านอย่างแน่นอน

และ เงินเยียวยานั้น ได้มีการแบ่งออกมาแล้วว่า จะมีทั้งคนที่ได้รับเงินเยียวยาในเบื้องต้นและคนที่ไม่ได้รับเงิน กลุ่มคนที่จะได้รับเงินเยียวนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นกลุ่มคนที่มาเข้าร่วมคนละครึ่ง ที่ได้มีการยืนยันใช้สิทธิ์ ส่วนกลุ่มคนที่มีการลงทะเบียนใหม่ เพื่อรับเงินยืนยา เพราะเป็นคนที่ไม่มีข้อมูลเดิม เมื่อผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ท่านจะได้รับเยียวยาอย่างแน่นอน ส่วนกลุ่มคนที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา จะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับดูแลอยู่แล้ว เช่นข้าราชการทั่วประเทศ พนักงานและลูกจ้างที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจ กลุ่มคนที่อยู่ในระบบกองทุนประกันสังคม จนไปถึงกลุ่มคนที่มีรายได้สูงอย่านักธุรกิจเป็นต้น เงินเยียวยานั้นอย่างที่ได้บอกไว้ข้างต้นจะมีการช่วยสำหรับ คนที่มีอาชีพอสระ คนที่อยู่ในอาชีพทำไรทำสวนเป็นเกษตรกร

วิธีใช้ g wallet ในแอพเป๋าตัง เพื่อใช้ในมาตรการต่าง ๆ

ไม่ว่าจะคนละครึ่ง ม.33 เรารักกัน หรือ เราชนะ ทั้ง 3 มาตรการนี้ นอกจากคุณจะต้องดูเงื่อนไขในการลงทะเบียนแล้ว ศึกษาวิธีการลงทะเบียน แล้ว คุณจะต้องมีแอพ G Wallet ที่ผูกไว้ในแอพเป๋าตัง เพื่อจ่ายให้กับร้านค้าที่มีถุงเงิน สำหรับใครที่ไม่เข้าใจวิธีใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ เรามีวิธีใช้มาบอกกันเพื่อให้คุณใช้ได้อย่างถูกต้อง

วิธีดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง g wallet มีวิธีการอย่างไรบ้าง

สำหรับคนที่สมัครใช้มาตรการเยียวยาในเว็บต่าง ๆ ผ่านหมดแล้ว ถึงเวลาที่ต้องใช้เงินซื้อสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เราจะมาดูวิธีการใช้กระเป๋าเงินตัวนี้ในแอพเป๋าตังกันว่าต้องเริ่มจากอะไร

 1. ให้คุณเปิดแอพ app store หรือ google play ขึ้นมา โดยแอพเป๋าตังจะสามารถโหลดได้เมื่อโทรศัพท์ระบบ android 5.0 ขึ้นไป ส่วน ios ต้องงมีระบบ 9.0+ ขึ้นไป  
 2. เมื่อเข้ามาในที่ดาวน์โหลดแล้วในช่องค้นหาให้คุณพิมพ์ว่าเป๋าตัง หลังจากนั้นให้ระบุเบอร์โทรศัพท์
 3. ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่กรอก และกดยอมรับเงื่อนไขการบริการของแอพพลิเคชั่น
 4. หลังจากนั้นให้คุณตั้งค่ารหัส pin 6 หลัก เพื่อใช้เป็นรหัสเพื่อเข้าทำรายการทุกครั้ง
 5. ผูกบัญชี หรือเปิด g-wallet  เพื่อใช้สำหรับการใช้จ่ายในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐบาลได้เลย 
เงินเยียวยา

วิธีผูกบัญชี g wallet ในเป๋าตัง

 1. เมื่อดาวน์โหลดแอพเป๋าตังแล้ว คุณจะต้องเลือก g wallet เพื่อยืนยันตัวตน
 2. หลังจากเลือกใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน
 3. กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ถ้ามีแอพ Krungthai NEXT ต้องทำการระบุ PIN 6 หลัก และยืนยันรหัส OTP
 5. ให้คุณสแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน 
 6. ยืนยันรหัส OTP ที่ส่งมาทางเบอร์มือถือ
 7. สแกนใบหน้า  เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้า Home G-Wallet

คุณจะเห็นได้ว่าการใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในเบื้องต้นอาจจะต้องมีการดาวน์โหลดหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าทำแล้วก็ใช้ไปอีกนานเลยถ้าคุณไม่ลืมรหัส pin เพื่อเปิดใช้บริการระบบ ก็แทบไม่มีปัญหาในการใช้งานเลย

ทั้งหมดนี้คือ การใช้ g wallet สำหรับมาตรการการเยียวยาต่าง ๆ ที่คุณได้รับจากรัฐบาล ทำให้คุณได้รับความสะดวกสบายในการใช้มากที่สุด และ ที่สำคัญในอนาคตอาจมีมาตรการเยียวยาอย่างอื่นออกมาอีก และ ยังคงต้องใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้อยู่ดี อย่างไรก็ตาม ในบางมาตรการคุณสามารถโอนเงินจากแอพนี้ไปธนาคารได้ และ นอกจากนี้คุณยังสามารถโอนเงินจากธนาคารเข้ากระเป๋าเงินตัวนี้ได้ด้วย

บทความที่คุณไม่ควรพลาด !! >> การ ลงทะเบียน ไทยชนะ ให้อะไรกับคุณบ้าง

เข้าเล่นเกมออนไลน์ AMMBET หรือเกมอื่นๆ ได้ด้านล่างนี้ หรือหากอยากให้เราเขียนบทความอะไร ก็สามารถแจ้งมาได้ที่

[email protected] : superslot นี้ได้เลย